Ochrana životního prostředí

Odpady a nebezpečné látky

S ohledem na udržitelný rozvoj šetrně používáme suroviny, energii a vodu ve výrobě tak, abychom šetřili naše zdroje.

Pozitivní trendy při dodržování ekologicky relevantních ukazatelů jsou pro nás pobídkou ke stálému zlepšování a dokladem našeho úspěchu.

Stále optimalizujeme ekologickou únosnost našich výrobních technologií a pracovních postupů. Naším cílem je snižovat vznik odpadů, odpadních vod a emisí. Výsledkem je vzájemný soulad ekologie a ekonomie procesů.

Zásady chování orientovaného na životní prostředí jsou přitom součástí koncepce našeho podniku.

Konkrétní opatření a projekty programu životního prostředí v našem závodě vedou ke snižování negativních vlivů na životní prostředí.

Management odpadového hospodářství

Přijímáme taková opatření ve výrobě, aby odpad pokud možno vůbec nevznikal. Například díky změně procesu při úpravě taveniny bylo zřetelně sníženo množství  vzniklého oxidu hliníku (odpad – stěry.) I vícenásobné použití odpadů má za cíl minimalizovat jejich vznik. Pokud nelze zabránit vzniku odpadů, jsou odpady recyklovány. K likvidaci odpadů by mělo docházet pouze ve výjimečných případech.

Aby byly odpady co možná nejekologičtěji využívány, jsou v našem závodě stanoveny postupy pro jejich zpracování. K tomu patří například sušení hliníkových špon z mechanického obrábění, či lisování odpadů z obalů. Snížení objemu odpadů vede k optimálnímu vytížení dopravních vozidel.

Předtím, než je odpad dodán ke svému zneškodnění, je kontrolován z ekologických hledisek. Základem pro to je třídění všech vznikajících odpadů v rámci výrobních úseků dle druhů.

Odborná likvidace odpadů je zajištěna pravidelným proškolením příslušných pracovníků. KSM spolupracuje výhradně s auditovanými autorizovanými subjekty specializujícími se na likvidaci odpadů a v neposlední řadě pravidelně kontroluje práci s odpady na jednotlivých pracovištích.

Pomocné a provozní látky

V naší výrobě používáme pokud možno produkty slučitelné se životním prostředím, které zároveň nepoškozují zdraví našich pracovníků.

Proces schvalování a uvolňování látek zaručuje, že jsou před nasazením nové pracovní látky zapojena všechna příslušná oddělení, jako např. bezpečnost práce, ochrana životního prostředí a ochrana zdraví při práci. Všechny pracovní látky jsou zásadně skladovány v záchytné vaně. Vnitropodniková doprava je prováděna kvalifikovanými obsluhami vysokozdvižných vozíků.

Pravidelně kontrolujeme, zda mohou být používané látky případně nahrazeny méně škodlivými materiály. Upřednostňují se látky, které:

  • nejsou označeny jako nebezpečná látka.
  • při přepravě po pozemních komunikacích nepředstavují nebezpečný náklad.
  • při používání způsobují nižší emise.
  • mají nízkou třídu ohrožení vod.
  • mohou být po svém použití dány k recyklaci.
  • pochází od dodavatele s certifikovanými systémy eko-managementu.

V rámci procesu kontinuálního zlepšování životního prostředí je naším cílem minimalizovat spotřebu pomocných a provozních látek.

Hliník – materiál budoucnosti

Hliník se v přírodě vyskytuje častěji než železo a je z dlouhodobého pohledu prvkem disponibilním v dostatečné míře. Zemská kůra se skládá z cca 8% z oxidických hliníkových rud, takzvaného bauxitu.

Výhodou hliníku je o 2/3 nižší specifická hmotnost oproti oceli, což přispívá v rozhodující míře ke snížení spotřeby paliv motorového vozidla po celou dobu jeho životnosti. V tomto ohledu je používání hliníku v automobilovém průmyslu dobrým přínosem ke snížení emisí CO2.

Hliník nemusí být chráněn proti korozi; chrání se sám tenkou vrstvou oxidů. Barevné nátěry zatěžující životní prostředí tedy nejsou nutné.

Hliník může být recyklován libovolně často a jeho s jeho recyklací se počítá v systému zásobování. 

Voda a odpadní vody

Voda je třeba na mnoha místech našeho podniku:

  • k chladicím účelům ve výrobních úsecích
  • k míchání pomocných a provozních látek
  • k použití v sanitární oblasti.

V našem systému eko-managementu jsme přijali opatření vedoucí k minimalizaci spotřeby čerstvé vody.

Tepelné výměníky k chlazení vody ve výrobě, zařízení na úpravu vod a filtrovací okruhy ke snížení množství odpadních vod a kalů vedou k redukci množství odpadních vod.

Dodržování limitních hodnot u nepřímého vypouštění odpadních vod do kanalizace je monitorováno stálými kontrolami částečně i ve vlastních laboratořích.

Energie a emise

Klima se týká nás všech.

Naše tavicí pece na tacení hliníku jsou vyhřívány zemním plynem, který je šetrný k životnímu prostředí. Při spalování zemního plynu nevzniká síra a oproti spalování topných olejů vzniká i o 20-30% méně oxidu uhličitého.

V našich moderních tavicích pecích zdaleka nejsou dosahovány zákonem stanovené limitní hodnoty pro emise kysličníku uhličitého. To potvrzují i pravidelně prováděná monitorovací měření.

Hliník má oproti oceli mnohem nižší tavicí teplotu, která vyžaduje nižší množství energie, což přináší značné úspory CO2.

Ochrana životního prostředí v dodavatelském řetězci

Látky, technická zařízení, jakož i služby, hodnotíme podle ekologických hledisek již před jejich pořizováním. Tím průběžně dosahujeme v rámci celé skupiny KSM Castings Group ekologicky šetrné výroby. Od našich dodavatelů a poskytovatelů služeb požadujeme splnění hlavních požadavků ekologického standardu a soustavné zlepšování ekologických ukazatelů svých výrobků.

Naším cílem je využívat pouze dodavatele a poskytovatele služeb s vlastním systémem eko-managementu. Pokud tomu tak není, je dodavatel vyzván, aby soustavně zlepšoval ekologické ukazatele své výroby. O stavu eko-managementu u dodavatele se přesvědčujeme pomocí ekologických auditů.

Přepravovat ekologicky

Hliník, jako ekologicky hodnotný materiál, by měl být také ekologicky přepravován. Toho dosáhneme úplným vytížením nákladních vozidel, promyšleným skladovým hospodářstvím a optimalizací transportních tras.

K přepravě patří také řádné zajištění nákladu, které je pravidelně kontrolováno našimi školenými pracovníky.